منابع تحقیق درمورد تمرکز بر مشتری

نامحسوسمقیاس های کنترل خطاهاحوزه شماره 10- برنامه ریزی برای آیندهمعیارهای مورد بررسی:شناسایی و درک شرایط فعلی کار و بازارمقیاس های کنترل خطاهابرنامه پیشرفت آیندهارتباط با […]

پایان نامه مدیریت با موضوع : سیستم اطلاعات مدیریت

سازمان بدون به کارگیری چارچوب معماری،سازمان را در آینده با هزینه های متعدد نگهداری و توسعه سیستم ها،عدم کارایی در راستای ماموریت سازمان و عدم […]

پایان نامه مدیریت با موضوع : طبقه بندی اطلاعات-پایان نامه آماده

ساخت یک سیستم اطلاعاتی مدیریت در واحد اداری-مالی دانشگاه ها را بررسی می کند و ضمن تشریح مراحل طراحی و ساخت عملی چنین سیستمی مزایا […]