سایت مقالات فارسی – 
ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع متوسطه  …

سایت مقالات فارسی – ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع متوسطه …

آیا معنویت محیط کار با فقدان موفقیت شخصی معلمان رابطه معناداری دارد؟آیا بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار با رضایت شغلی معلمان…

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده- قسمت ۱۳

دسته بندی علمی – پژوهشی : انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده- قسمت ۱۳

جدول ۴-۲ پارامترهای مشتریان مثال۱ خرده فروش دارای پارامترهای زیر می باشد.با استفاده از معادله زیردر فصل قبل بدست آمد مقدار کالایی…