دانلود تحقیق در مورد
۱-۲.، ………………………………………..، ……………………………………………………………………، ISSR

دانلود تحقیق در مورد ۱-۲.، ………………………………………..، ……………………………………………………………………، ISSR

عنوان صفحه شکل ۱-۱. انواع پرایمرهای مورد استفاده در روش ISSR ……………………………………….. 18 شکل ۱-۲. اندام های مختلف گیاه عدس ……………………………………………………………………

منبع تحقیق با موضوع
۲۲۰۲، ۵۳۶۴۶، ۴۲/۲۴۳۶۱، ۸۱/۲۰۳۵۸

منبع تحقیق با موضوع ۲۲۰۲، ۵۳۶۴۶، ۴۲/۲۴۳۶۱، ۸۱/۲۰۳۵۸

(هکتار)دیمجمعتولید آبی (تن)دیمجمععملکرد آبی (کیلوگرم)دیمخربزه۹۷۰۶۹۲۱۶۶۱۸۹۹۲۶۸۲۲۲۵۸۱۴۱۹/۱۹۵۸۳۸۷/۹۷۶۳هندوانه۲۵۲۳۱۰۶۵۳۵۸۸۵۱۴۴۲۱۲۵۲۱۶۳۹۶۳۸۱/۲۰۳۵۸۹۱/۱۱۷۵۶خیار۲۲۰۲۰۲۲۰۲۵۳۶۴۶۰۵۳۶۴۶۴۲/۲۴۳۶۱۰سایر محصولات جالیزی۲۲۵۵۳۲۷۵۷۲۳۰۶۴۱۱۷۶۴۲۳––۱-۴- بیماریهای

مقاله درمورد
زیست محیطی

مقاله درمورد زیست محیطی

مخرب زیست محیطی ندارد و منتشر کنندهی گازهای گلخانهای نیست. سلولهای خورشیدی یکی ازمناسبترین منابع برای استفاده ازانرژیهای تجدیدپذیر هستند این سیستمها…