مفهوم حکومت

مفهوم حکومت

. مفهوم حکومت معناى لغوى حکومت عبارت است از: فرمان دادن، امر کردن، فرمانروایى، سلطنت، پادشاهى، داورى و قضاوت. (57)حکومت و دولت…

تعریف بسته بندی

تعریف بسته بندی

تعریف بسته بندیبرای بسته بندی تعاریف گوناگونی وجود دارد که هر یک از دیدگاه خاصی به مقوله ی بسته بندی پرداخته اند.…

تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی

تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی

تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی سازمانها عصر کامپیوتر را به سرعت پشت سر می‌گذارند و وارد عصر اطلاعات می‌شوند ، یعنی عصری که انقلاب…

دومشخصه اساسی برای الگوی DEA

دومشخصه اساسی برای الگوی DEA

دومشخصه اساسی برای الگوی (DEA) :استفاده ازالگوی تحلیل پوششی داده ها،برای ارزیابی نسبی واحدها، نیازمند تعیین دومشخصه اساسی،ماهیت الگووبازده به مقیاس الگومیباشد…

شاخصهای سلامت سازمان

شاخصهای سلامت سازمان

شاخصهای سلامت سازمان از آنجا که شناخت و دستیابی به شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان همواره مورد علاقه و توجه مدیران، مشاوران…

مفهوم افشاء و شفافیت

مفهوم افشاء و شفافیت

مفهوم افشاء و شفافیت افشا عبارت است از انتشار اطلاعات مهم و تأثیرگذار بر بازار، و شفافیت را می توان سادگی و…