بررسي کتب منابع کنکور 1400

کنکور ???? بر اساس منابع نظام آموزشي ?-?-? برگزار مي‌شود. داوطلبان تنها منابع نظام جديد را بايد مطالعه کنند. دروس عمومي تاثير خيلي زيادي توي […]