جستجوی مقالات فارسی – 
نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ- قسمت ۴

جستجوی مقالات فارسی – نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ- قسمت ۴

منابعفارسیانگلیسیضمائمفهرست جداولعنوان صفحهجدول ۲-۱- نقش ها، مهارت ها و فعالیت های مدیر ۲۰جدول ۲-۲- صفات و اخلاق کارگزاران از منظر امام خمینی…