مقاله دانشگاهی – 
نیازسنجی آموزشی کارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه مدیران ارشد و کارگزاران- قسمت ۲۵

مقاله دانشگاهی – نیازسنجی آموزشی کارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه مدیران ارشد و کارگزاران- قسمت ۲۵

ارزیابی‌ عملکرد به زبان ساده عبارت است‌ از«فـرایند‌ قـضاوت‌ دربـاره‌ عملکرد‌ شخص‌ و گزارش آن».چنین فرایندی می‌تواند مقاصد مختلفی را پوشش دهد…