بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس  …

بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،ص۷۵ ↑کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی ،ج۳،ص۱۹۸-۱۸۹ ↑همان،ص۱۹۷- امامی،حسن،ج۱،ص۷۶-۷۵ ↑کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،ج۳،ص۲۰۰ ↑همان،ص۲۱۴-۲۱۵ ↑امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،ص۷۷ ↑کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،ج۳،ص۱۲۴ ↑خمینی،سید روح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۲۳ ↑عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۸۴،عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،اللمعه الدمشقیه،ص۱۰۰ ↑حلی،محقق،نجم الدین،جعفر بن حسن،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۷۳-۱۷۴ ↑بحرانی،آل…

مقاله – 
بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران  …

مقاله – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران …

عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،۱۴۱۷ه ق،الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه،قم،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ دوم،ج۲،ص۲۶۳،عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهه فی…

منابع مقالات علمی :
بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس  …

منابع مقالات علمی : بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۷۵،نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۸ ↑بحرانی،آل عصفوره،یوسف بن احمد بن ابراهیم،الحدائق الناظره،ج۲۸،ص۱۷۸-۱۷۹ ↑نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۷ ↑حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،تبصره المتعلمین،ص۱۲۸ ↑حلی…

علمی :
بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس  …

علمی : بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

البغدادی،ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری،۱۴۱۴ق،الحاوی فی فقه الشافعی،بیروت، داراکتب العلمیه،طبعه الاولی،ج۷،ص۵۲۱ ↑امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،ص۶۹ ↑طاهرى، حبیب الله،۱۴۱۸ ه‍ ق، حقوق مدنى (طاهرى)، قم…