دسته بندي علمی – پژوهشی : 
بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن  …

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن …

۲-۲-۳) سرمایه اجتماعی امروزه در کنار سرمایههای انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.…

جستجوی مقالات فارسی – 
نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ- قسمت ۴

جستجوی مقالات فارسی – نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ- قسمت ۴

منابعفارسیانگلیسیضمائمفهرست جداولعنوان صفحهجدول ۲-۱- نقش ها، مهارت ها و فعالیت های مدیر ۲۰جدول ۲-۲- صفات و اخلاق کارگزاران از منظر امام خمینی…

دسترسی به منابع مقالات :
بررسی سرمایه اجتماعی درون   برون گروهی در فضای مجازی با تاکید  …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی سرمایه اجتماعی درون برون گروهی در فضای مجازی با تاکید …

– اتفاقات و تجربیات قبلیتعاملات سابق مردم با نامزد هافرایند پیش اقناعسطح خردعواملتاثیر گذاربررفتارانتخاباتی مردمایرانالگوی اقتصادسیاسی(دیدگاه انتخابعقلائی)– خلقیات ایرانیان– توهم توطئه– بی…