بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته  …

بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام شرکت‌های داروسازی پذیرفته …

یانگ نیز تعدیلات حسابداری را درخصوص مواردی نظیر تحقیق و توسعه، تحقیقات بازاریابی و مخارج تحقیقات، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، استهلاک انباشته…

پژوهش دانشگاهی – 
تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه  …

پژوهش دانشگاهی – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه …

۵-۴ پیشنهادهای تحقیق ۱۰۰۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی ۱۰۰۵-۴-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۱۵-۵ خلاصه فصل ۱۰۱پیوست های آماری ۱۰۲منابع و مأخذ ۱۱۴فهرست جداولعنوان…