جستجوی مقالات فارسی – 
نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ- قسمت ۴

جستجوی مقالات فارسی – نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ- قسمت ۴

منابعفارسیانگلیسیضمائمفهرست جداولعنوان صفحهجدول ۲-۱- نقش ها، مهارت ها و فعالیت های مدیر ۲۰جدول ۲-۲- صفات و اخلاق کارگزاران از منظر امام خمینی…

مقاله دانشگاهی – 
نیازسنجی آموزشی کارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه مدیران ارشد و کارگزاران-  …

مقاله دانشگاهی – نیازسنجی آموزشی کارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه مدیران ارشد و کارگزاران- …

۱- نیازسنجی، ۲- تعیین اهداف آموزشی، ۳- انتخاب روش آموزش، ۴- اجرای برنامه آموزشی، ۵-ارزیابی برنامه آموزشی۲-۱۳-۱٫ نیاز سنجی آموزشیبا بررسی سازمان،…