مقاله – 
بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران  …

مقاله – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران …

عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،۱۴۱۷ه ق،الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه،قم،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ دوم،ج۲،ص۲۶۳،عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهه فی…

علمی :
بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس  …

علمی : بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

البغدادی،ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری،۱۴۱۴ق،الحاوی فی فقه الشافعی،بیروت، داراکتب العلمیه،طبعه الاولی،ج۷،ص۵۲۱ ↑امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،ص۶۹ ↑طاهرى، حبیب الله،۱۴۱۸ ه‍ ق، حقوق مدنى (طاهرى)، قم…