جستجوی مقالات فارسی – 
نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ- قسمت ۴

جستجوی مقالات فارسی – نیاز سنجی مهارتهای مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ- قسمت ۴

منابعفارسیانگلیسیضمائمفهرست جداولعنوان صفحهجدول ۲-۱- نقش ها، مهارت ها و فعالیت های مدیر ۲۰جدول ۲-۲- صفات و اخلاق کارگزاران از منظر امام خمینی…

دسترسی به منابع مقالات :
بررسی سرمایه اجتماعی درون   برون گروهی در فضای مجازی با تاکید  …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی سرمایه اجتماعی درون برون گروهی در فضای مجازی با تاکید …

– اتفاقات و تجربیات قبلیتعاملات سابق مردم با نامزد هافرایند پیش اقناعسطح خردعواملتاثیر گذاربررفتارانتخاباتی مردمایرانالگوی اقتصادسیاسی(دیدگاه انتخابعقلائی)– خلقیات ایرانیان– توهم توطئه– بی…