دسته بندی علمی – پژوهشی : 
انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده- قسمت ۱۳

دسته بندی علمی – پژوهشی : انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده- قسمت ۱۳

جدول ۴-۲ پارامترهای مشتریان مثال۱ خرده فروش دارای پارامترهای زیر می باشد.با استفاده از معادله زیردر فصل قبل بدست آمد مقدار کالایی…