دانلود پایان نامه

سایر مقاصد موضوع ماده یک هر چند با رضایت آنان باشد.
ج- عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و ترانزیت)، حمل یا انتقال، غیر مجاز افراد به مقصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد.
مطابق ماده واحده قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور ، هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید مجرم شناخته شده و به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده واحده مصوب مجازات خواهد شد.
الف – در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فیالارض نباشد به حبس از (10-2) سال محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوعالورود یا ممنوعالخروج یا قاچاقچی باشد مرتکب به (8- 2)سال حبس و جریمه نقدی از 2500000 تا 1000000 ریال محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری «دادگاه عمومی» باشد مرتکب به مجازات (4-2) سال حبس محکوم خواهد شد.
د- در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد، مرتکب به حبس از (5-3) سال محکوم خواهد شد.
هـ – در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد مرتکب به حبس از (3-1) سال محکوم خواهد شد.

4-مهاجرت
اصطلاح مهاجر در ماده 1، 1 (a) از اساسنامه بینالمللیIom عبارت است از:
کلیه مواردی را که در آنها تصمیم مهاجرت از سوی فرد مربوطه آزادانه و به دلیل راحتی شخصی و بدون دخالت هیچ عامل اجباری خارجی گرفته میشود. فرآیند جابهجایی یا عبور از مرزهای بینالمللی یا در داخل کشور به وقوع میپیوندد. مهاجرت در واقع رفتن از محلی به محل دیگر برای مدت نسبتاً طولانی (خواه محدود باشد خواه نامحدود) در جهت ترک یک محل است. منشاء مهاجرت (emigration) و از جهت ورود به محل معین و مقصد مهاجرت (immigration) نامیده شده است.
این نوع جابهجایی جمعیت است که از انواع مختلف جابهجایی افراد، صرف نظر از مدت، ترکیب و آرایش و دلایل آنها را در بر میگیرد. بحث مهاجرت و کنترل آن برای کشورهای مختلف مقصد اهمیت اساسی دارد به طوری که کنترل مهاجران خارجی به داخل این کشورها از سیاستهای اساسی پیشگیری از جرم محسوب میگردد و حتی برخی آن را همسان با سیاستهای پیشگیری از جرم تلقی نمودهاند.
امروزه در جهان مهاجرت از کشورهای فقیر و توسعه نیافته به کشورهای صنعتی و یا در حال توسعه از روند رو به رشدی برخوردار است.
مکانیسم مهاجرت دارای نیروی دو جانبه است، یکسو نیرویی که مهاجر را از سرزمین خود میراند و دیگر سو نیرویی که وی را به جای جدید فرا میخواند پس دو انگیزه در روند مهاجرت دست اندرکار است.
مهاجرت به چند صورت عمدتاً انجام میپذیرد:
الف- مهاجرت قانونی: این نوع مهاجرت فردی که وطن خود را با امید رسیدن به اهداف تعیین شده قبلی خود رها کرده، با تعیین کشور مقصد از قبل و با اسناد و مدارک معتبر از مرز عبور کرده و نهایتاً به کشور مورد دلخواه میرسد.
ب- مهاجرت غیر متعارف و غیرقانونی: اصطلاح غیر متعارف در کل به نوعی جابه جایی اطلاق میشود که خارج از قواعد و هنجارهای تعیین شده در کشورهای فرستنده، گذرگاه و دریافت کننده مهاجر صورت میگیرد و انواع مهاجرت غیر متعارف، شامل قاچاق انسان و قاچاق مهاجر است. مهاجرت غیر قانونی میتواند به مفهوم عبور از مرز بدون رعایت شرایط لازم جهت ورود به کشور مورد نظر باشد. مهاجرت غیر قانونی زمانی متصور است که شخص از طریق مرزهای قانونی و با مدارک و اسناد غیر قانونی وارد یا خارج کشور گردد. معمولاً بستن مرزها مهاجرت قانونی را دشوارتر کرده و افراد را به مهاجرت غیرقانونی سوق داده و ورود غیرقانونی به دلیل تقویت مرزها سخت و دشوار شده است.
آن چه سبب رواج مهاجرت غیرقانونی و در نتیجه مهاجرت میشود نظریه برخی از محققان بر این است که:

از آنجا که این مهاجرتها معمولاً تبعات منفی برای کشورهای مهاجر پذیر دارد، معمولاً این کشورها از پذیرش گسترده مهاجرت ممانعت ورزیده و تنها به دنبال جذب افرادی هستند که بازار کار آنان به آنها نیاز دارد.
ارتباط بین امنیت و مهاجرت از فرآیند جهانی شدن اقتصاد، محدودیت بازار کار، توسعه سریع اقتصادهای سایه، همچنین بیکاری گسترده ناشی میشود که نتایج آنها در احساس نا امنی، انشقاق و نفرت نژادی و خشونت مبتنی بر تبعیض نژادی متجلی میگردد.
در نتیجه افرادی که به دنبال مهاجرت هستند به راههای مختلف دیگری متوسل میشوند و حاضرند در این مسیر پول قابل توجهی را هزینه کنند. برای این که پروسه انتقال مهاجران از کشورهای مبدأ به کشورهای مقصد، با موفقیت صورت گیرد، اموری از قبیل جعل، جعل گذرنامه، انتقال غیر قانونی از مرز و اسکان در کشور مقصد ضروری است که لازمه آن به کارگیری افراد مختلف برای انجام امور فوق است تا این امور با برنامهریزی و سازمان یافتگی دقیق صورت گیرد.
در این مسیر علاوه بر مهاجرت غیر قانونی صورت گرفته که خود آثار منفی فراوانی برای کشورهای مهاجرپذیر و حتی در مواردی مهاجر فرست دارد، در بسیاری موارد موجب بروز خطرات جانی برای مهاجرین میشود. با چنین فرایندهایی مقوله مهاجرت و نگرش به مهاجران تغییر مییابد. به طوری که مهاجران، اشخاص و گروههایی تلقی میشوند که خطرات شدیدی در زمینه بیثباتی و خشونت در جامعه میزبان و همچنین بهرهبرداری از امکانات کشورها و جوامع میزبان، خواه از طریق ترویج بازار خدمات و کالاهای نامشروع یا از طریق زندگی کردن در این جوامع با ارتکاب جرایم مالی، به وجود میآورند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در کشور ایران نیز قاچاق مهاجرت افراد جویای کار به کشورهای صنعتی نظیر ژاپن، آلمان و کانادا به طور چشمگیری افزایش داشته است. برابر آمار سازمان بینالمللی IOM در حال حاضر تعداد کل مهاجران در سراسر جهان بالغ بر 130 میلیون نفر است که از این میان 20 الی 40 میلیون مهاجر غیرقانونی به حساب میآیند. همچنین براساس آمار موجود هر ساله قریب به یکصد هزار نفر چینی، غیر قانونی مهاجرت میکنند که اغلب آنها اهل ناحیه fu- kien در جنوب کشور چین هستند.

فصل دوم: پیشینه تاریخی پدیده قاچاق انسان
قاچاق انسان در دوران گذشته به بردگی انسانها بر میگردد. از آنجایی که در دوران گذشته انسانها را برای اهدافی مثل کار در مزرعه، کار در ساختمان و…. میکشاندند پس از گذشت قرنها این پدیده از بین نرفته و انسانها را با همان شیوههای سنتی به وسیله کشتیها و قایقها قاچاق میکردند که به لحاظ اشتراک قاچاق انسانها در این قرن به «بردگی مدرن» یا «بردگی معاصر» یاد میکنند. پیدایش قاچاق انسان را میتوان به تاریخ پیدایش انسانها در روی زمین دانست. هر چند در آن زمان این موضوع به روشنی امروز نبوده لیکن مسئله قاچاق در واقع اشاره به بردگی انسانها در آن زمان دارد. در دورانی که انسانهای اولیه زندگی میکردند چون افراد برابر بودند و محصول فراوان بود و وسایل تولید نیز متعلق و مربوط به همگان بود طبقات به وجود نیامده بودند. در واقع قاچاق انسان به شکل ابتدایی آن تقریباً از بدو تولد همزاد و همراه او بوده است زیرا ماهیت بهرهکشانه این جرم بیانگر یکسانی آن با جرایمی از قبیل بردگی، قوادی و بهرهکشی جنسی و سایر اعمال بهرهکشانه از افراد است که تقریباً همزمان با تولد بشر به وجود آمدهاند. در زمانهای گذشته دولتی هم وجود نداشت که به این مسائل رسیدگی کند ولی در همین دوران اقوام دیگری وجود داشتند که هنوز به حالت توحش و در محیط سختتری میزیستند و چون پایبند حقوق دیگران نبودند به منظور تصرف اموال و محیط زندگی آن دست به پیکارهای خونین میزدند و میکشتند و کشته میشدند و عدهای را هم اسیر میکردند و چون محصول کار افراد به قدر نیازهای خودشان بود و کار زائد نیز موجود نبود، اسرا را میکشتند و یا آنها را میسوزاندند.
به محض این که یک فرد به کمک دیگری نیاز پیدا میکرد و به محض آنکه انسانها فهمیدند که برای ذخیره کردن آذوقه، دو نفر بهتر از یک نفر است مالکیت خصوصی پدیدار گشت. رفته رفته دامنه این مالکیت خصوصی وسعت یافت، طبقات ممتاز و اعیان و اشراف به وجود آمدند و از همین تاریخ نیز بردگی آغاز گردید. به دلیل آن که در آن زمان اشراف و طبقات ممتاز قادر نبودند به تنهایی از عهده زراعت و دامداری و کارهای بزرگ و عظیم دیگر برآیند و چون تنپروری را پیشه خود ساخته بودند لازم دیدند که کسان دیگری را به آن کارهای سخت به گمارند و به این نتیجه رسیدند که از بردگان برای این کارها استفاده کنند.
1-پیدایش بردگی در جهان
قرنها پیش زمانی که بشر بر اثر زیادهخواهی و افزایش تمایلات مادی خویش در پی برتری جویی برآمد انگیزه استفاده از تلاش و بهرهی دیگران به عنوان یکی از نکات تاریک پرونده بشر ثبت گردید. از قرن پانزدهم تجارت و خرید و فروش سیاهان در جزایر قناری (جزایری در اقیانوس اطلس و سواحل گینه جدید) آغاز گردید و در آن هنگام بارزگانان پرتغالی این سیاهان را خریده و در بازارهای لیسبون میفروختند . اساس بردگی زور محض است که هرگونه توانایی را از قربانی سلب میکند و به صاحب قدرت اجازه میدهد که بر قربانی حاکم شود.
پس از متمدن شدن انسانها و دستیابی به بعضی امکانات و نیاز بشر به کار و تلاش بیشتر و پیدایش نظام سرمایهداری و این که انسانها به این نتیجه رسیدند که جهت تولید و سود بیشتر احتیاج به کار دیگران داشته را میتوان سرآغاز بردگی انسانها دانست. با مطالعه تاریخ متوجه میشویم که بردهداری به صورت ناگهانی در نظم کهن پدید نیامده است بلکه به تدریج به وجود آمده و رشد یافته است در واقع میشود گفت که نظام بردگی در واقع نخستین شکل «استثمار انسان به وسیله انسان» است.
ظهور بردگی یک پدیده طبیعی و منطقی ناشی از تکامل نیروهای تولیدی بوده است ارسطو میگوید:
«برده آلتی ذی روح است و تا زمانی که کارهای مربوط به برده را ماشینهای خودکار انجام ندهد بردگی به نحوی وجود خواهد داشت.
در مصر قدیم نیز خرید و فروش بردگان رواج بسیاری داشته است از روایات و داستانها استنباط میشود که در حدود قرن 18 قبل از میلاد خرید و فروش بردگان رواج داشته و بردگان سیاه را از نقاط دیگر آفریقا به مصر میبردند و میفروختند و بعضی از این بردگان به عنوان خدمتکار در منازل یا تعدادی در مزارع به بیگاری میگماشتند.
در قرون وسطی بردگی در اروپا وجود داشت و بردگی نه فقط سیاهان آمریکایی بلکه عدهای از سفیدپوستان را نیز شامل میشد. احتیاج به بردگان موجب رشد روزافزون بردهداری در سطح جهانی شده بود، تا این که در قرن 15 میلادی در نتیجه تحولات اخلاقی، حقوقدانان و روشنفکران در سطح جهانی شروع به مبارزه علیه بردهداری کردند. در راستای اقداماتی که در خصوص الغای بردگی صورت میگرفت، انگلستان اولین کشوری بود که در سال 1787 انجمن الغای بردگی را تشکیل داد و در سال 1833 بردگی را لغو کرد به همین دلیل این کشور را میتوان پرچم دار جنبش ضد بردگی دانست . این اقدامات از حدود سال 1815 به بعد و به خصوص در قرن 19 میلادی، شکل جدیدتری به خود گرفت و نهایتاً منجر به تصویب بردگی و تجارت برده و رویههای مشابه آن گردید. در حال حاضر بیش از 70 سند و معاهده بینالمللی در مورد این جرم وجود دارد.
به رغم الغای نظام بردهداری در قرن 18 و 19، در دو قرن اخیر، بردهداری در قالب قاچاق انسان، نمود و بروز یافته است. امروزه در عمل، استثمار و بهرهکشی از انسانها، به خصوص اطفال و زنان نه تنها کمتر از دوره بردهداری نیست بلکه در قالب قاچاق انسان موضوع و دامنه جغرافیایی آن توسعه یافته است. اگر در گذشته هدف اصلی برده فروشان استفاده از نیروی کار بردگان بود در حال حاضر استفاده از اعضاء و جسم آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است و موجب شده است که از قاچاق انسان به عنوان بردهداری نوین همان گونه که ذکر شد یاد شود.
بررسی تاریخ نشان میدهد که در امپراطوری بابل، بردگی به صورت وسیعی وجود داشته است که در این زمان بردگان خانگی یافت میشدند. در روم باستان و همچنین یونان باستان نظام بردهداری پدیدهای اجتناب ناپذیر بوده است که اوج بردهبرداری در قدیم را میتوان در یونان در قرنهای 4 و 5 پیش از میلاد دانست. در سراسر یونان رسمی بود که به پدر و مادر اجازه میداد که کودکان خود را بفروشند . در یونان باستان ، افراد به علل مختلف آزادی و حریت خود را از دست میدادند و در خیل بندگان در میآمدند هر شخصی که از والدین بنده متولد میشد، خود به خود بنده بود.
پس از جنگ جهانی اول و با تشکیل جامعه ملل جلوگیری از خرید و فروش سفید پوستان جزء وظایف جامعه ملل شد. در تاریخ 30 سپتامبر 1921 قرار دادی به منظور رفع ابهامهای قراردادهای قبلی منعقد گردید. از اوائل هزاره دوم میلادی بحث قاچاق انسان در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفت. در زمان نزدیکتر به عضر حاضر، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، تجارت انسان با عنوان «خرید و فروش زنان سفید پوست» شناخته شده بود که در آن زمان زنان سفید پوست اروپایی به خصوص زنان فرانسوی به روسپی خانههای آمریکای جنوبی هدایت میشدند.
ویلیام دورانت در کتاب تاریخ تمدن خود مینویسد:
شاید در نتیجه قرنها بردگی است که نسل ما سنین رنجبری را اکتساب کرده و قابلیت کارکردن را به دست آورده، زیرا هیچ کس حاضر نیست از روی رضای خاطر عمل دشواری را انجام دهد، مگر آن که ترس آن را داشته باشد که به علت عدم انجام کار مزبور دچار مجازات بدنی و یا زیان اقتصادی و یا اجتماعی میشود.
البته قاچاق انسان از زمان خاتمه جنگ سرد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ابتدا دهه 1990 و گشایش مرزها توسعه و گسترش یافته و شکل خاص و ابعاد پیچیده و جدیدی به خود گرفت. به طوری که این معضل و تجارت مافیایی به صورت یک جرم سازمان یافته و فراملی شکل حاد به خود گرفته و به تجارتی سودمند و پر منفعت تبدیل شد.
کلیه کشورهای متمدن اروپایی که امروز به این پایه ترقی و تمدن رسیدهاند، بدون استثناء از مرحله تاریخی بردگی عبور کردهاند و دوران بردهداری و بردگی هزاران سال طول کشیده است. اکثریت عمده مردم کشورهای نیمکره باختری نیز در دوران بردگی به سر بردهاند و هنوز هم آثار بردگی در میان برخی از اقوام و قبائل دیده میشود. میتوان گفت که الغاء این عمل غیرانسانی بردگی با مجاهدتها، کوششها، کنفرانسها، معاهدات و قراردادهای کشورهای بزرگ همراه است و جنبه بینالمللی آن کمتر از معاهدات صلح بعد از پایان جنگها نمیباشد.
2-پیدایش بردگی در ایران و اسلام
در ایران باستان نیز مانند دیگر کشورهای بزرگ بردگی وجود داشت و بردگان که به علت اسارت در جنگها به بردگی افتاده بودند، در مزارع و منازل اغنیاء کار میکردند ولی در ایران برخلاف قوانین روم به علت عدم پرداخت دین بدهکار به بردگی نمیافتاد.
ایرانیان با اسیران و غلامانی که به امور نظامی، کشاورزی و کارهای خانه اشتغال داشتند، خوش رفتاری میکردند و به همین جهت بعد از این که آزاد میشدند حاضر به بازگشت به میهن خویش نبودند.
مفهوم برده به عنوان موجودی که میتواند قانوناً به تملک کسی درآید و مورد استفاده قرار گرفته و دوباره فروخته شود مفهومی قدیمی و تقریباً جهانی است. اکثر کشورها از جمله ایران میثاقها، کنوانسیونها و مقاولهنامههای بینالمللی راجع به الغای بردگی را پذیرفتند و متعهد شدهاند که تمام مظاهر بردهبرداری را ریشهکن کنند. افزون بر اسنادی که بنا به ماهیتشان به بردگی پرداختهاند قرارداد منع و مبارزه با بردگی مصوب 25 سپتامبر 1926 ژنو که هدفش منع بردگی بود و قرارداد منع بردگی و برده فروشی و عملیاتی که مشابه بردگی است (مصوب 1956) مهمترین اسناد راجع به بردگی به شمار میآیند.
در حقوق ایران قبل از پیوستن به قرارداد منع بردگی و بردهفروشی و عملیاتی که مشابه بردگی است برای اولین بار ماده واحده قانون منع خرید و فروش در بهمن ماه 1307 به تصویب رسید. این قانون که تحت


دیدگاهتان را بنویسید