علمی

اعتماد سازی

اعتماد سازی افراد نمی توانند به اعتماد طرف دیگر صدمه وارد کنند . اعتماد باید بدست آید و در طول زمان توسعه پیدا کند پس ایجاد ونگهداری اعتماد خیلی ساده یا سریع نیست بلکه نیازمند یک... متن کامل

By 92, ago
علمی

تعاریف وفاداری

تعاریف وفاداری وفاداری مفهوم کلیدی این پژوهش است. تعاریف زیادی از سوی نویسندگان مختلف برای وفاداری شده است. ریچارد اولیور مفهوم وفاداری را به این شکل تعریف می کند: «حفظ تعهد عمیق به... متن کامل

By 92, ago
علمی

مدیریت شکاف های کیفیت

مدیریت شکافهای کیفیت شکاف ۱: شکاف ادراکی مدیریت: این شکاف بدین معنی است که مدیریت، انتظارات کیفیت را سرسری می گیرد. این شکاف در نتیجه عوامل زیر ایجاد می شود: – عدم توجه کافی به... متن کامل

By 92, ago
علمی

مفهوم رسانه و انواع آن

مفهوم رسانه رسانه در لغت به معنای وسیله رساندن یا وسیله ارتباط جمعی است. رسانه¬های جمعی از حیث لغوی، به معنای ابزارهایی هستند که از طریق آن ها می¬توان به افراد، نه به طور جداگانه،... متن کامل

By 92, ago