منابع تحقیق درباره ارزشیابی توصیفی

پایان نامه های روانشناسی

نقس دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی و دانش آموزان طرح ارزشیابی سنتی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین عزت نفس و یادگیری دانش آموزان در دو گروه ارزشیابی( توصیفی و سنتی)رابطه ی معنا داری به دست نیامد.
ب: پژوهش های خارجی:
بلک و ویلیام(1998 ).پس از مرور 250 مقاله در زمینه سنجش کلاسی ، اثرات مثبت سنجش تکوینی را بر عملکرد تحصیلی (در تمام سطوح سنی و توانایی ) گزارش کرده اند. آن ها گزارش کرده اند که مطالعات سنجش تکوینی ، به اندازه 4/. تا 7/. در آزمون های استاندارد شده اثر دارد. این اندازه اثر بیشتر از میزانی است که برای مداخلات آموزشی به دست آمده است. آن ها هم چنین به این نتیجه رسیده اند که سنجش تکوینی ، استانداردهای پیشرفت را ارتقا می بخشد و این امر به گونه ای خاص برای دانش آموزانی که پیشرفت کمی دارند موثرتر است (بلک و ویلیام ، 1998: 73-7 ).
آرچر(2004).تأثیر بازخورد عملکردی،پیشرفت عددی، پیچیدگی تکلیف ودانش فرهنگی رابر کار آمدی شخصی ریاضی و همچنین سنجش شخصی دانش آموزان دانش آموزان آفریقایی-آمریکایی بررسی کرد.نمونه او شامل 72نفر دانش آموز پایه چهارم و پنجم ابتدایی بود. دانش پیشین به عنوان متغیر تصادفی کمکی وارد تحلیل شد. دو آزمون اجرا گردید. نتایج هر دو تحلیل اثر معنی داری بر سنجش شخصی به واسطه بازخورد عملکردی نشان داد.علاوه بر این، در تحلیل دوم دانش پیشین منجر به یک اثر معنی داری بر کارآمدی شخصی شد.
بری (2004).ادراک معلمان از نقش خودشان و دانش آموزان در سنجش تکوینی را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش 1166 معلم هنگ کنگی که 784 معلم ابتدایی و382 معلم راهنمایی شرکت داشتند.نتایج پژوهش ها نشان دادکه:1-بنا براعتقادمعلمان ارائه مثال هایی از کیفیت کار نقش مهمی در سنجش تکوینی دارد. با این حال، قضاوت های زیادی بین ارزشگذاری و عمل معلمان وجود داشت.2-شکاف کمی بین اظهارات و عمل معلمان در بازخورد دادن وجود داشت.معلمان از پادش به عنوان بازخورد استفاده می کنند. هنگامی که معلمان به دانش آموزان بازخورد می دهند، آنها به دانش آموزان می گویند چرا پاسخ آنها غلط است ولی از گفتن چیزی غیر منطقی پرهیز می کنند. 4- درصد کمی از معلمان با این نظر موافق بودند که در آنها فرصتهایی برای دانش آموزان برای سنجش خودشون فراهم می کنند. شکاف بزرگی بین ارزش گذاری معلمان و استفاده عملی از سنجش شخصی وجود داشت که همه این موارد حاکی از سختی کار سنجش تکمیلی در کلاس توسط معلم می باشد.
ین یو(2005).در پژوهشی”تأثیر ارزشیابی تکوینی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی”رامورد بررسی قرار داده است.این پژوهش در زمینه ارزشیابی تکوینی و انگیزش دوسؤال را مورد بررسی قرار می دهد:1- آیا ارزشیابی تکوینی می تواند عقاید دانش آموزان را بهبود ببخشد؟2-آیا ارزشیابی تکوینی می تواند موجب پیشرفت تحصیلی و تحول ادراکی دانش آموز شود؟دوازده معلم به صورت جفت همانند شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. در گروه آزمایشی و گواه معلمان برنامه را بدون ارزشیابی تکوینی آموختند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارزشیابی به کار برده شده در مورد گروه آزمایشی تأثیرمشخصی بر پیشرفت و تحوّل ادراکی این دانش آموزان در مقایسه با دانش آموزان و آزمایش های تصادفی با آن ها روبرو هستند آشکار ساخت. هم چنین مشکلات و اهمیّت به کار بستن سنجش تکوینی با کیفیت را نشان می دهد.
جای اکا(2006)در پژوهشی تحت عنوان”میزان استفاده معلمان علوم از سنجش توصیفی برای فعالیت های یادگیری در تدریس خود برای دانش آموزان 18-11″ نشان می دهد9 معلم علوم دوره راهنمایی درچهار مدرسه لندن به مدت یکسال در حین تدریس مفاهیم و آزمایش های فیزیک مورد مشاهده قرار گرفتندو از آنها مصاحبه نیز به عمل آمد و تکالیف نوشتاری دانش آموزان نیز جمع آوری شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تنها تعداد کمی از معلمان از عناصر سنجش توصیفی برای فعالیت های یادگیری استفاده می کنند. این امر نشان دهنده دشواری در اجرای ارزشیابی توصیفی برای معلمان می باشد.
گیتس،(2008).در مطالعه به بررسی دانش و سنجش تکوینی توسط معلمان پرداخته است. هدف از این مطاله بررسی فعالیت های سنجشی در کلاس درس است. این پژوهش ها به بررسی روش های سنجش معلمان، در حقیقت تعدیل تدریس و یادگیری برای بهبود آموزش و یادگیری دانش آموزان می پردازد. این پژوهش یک شناخت کلی از تغییر و برداشت معلمان از سنجش تکوینی به دست دهد. بعلاوه این مطالعه سطح و درک و فهم ومیزان تجربه معلمان در ارتباط با سنجش تکوینی و استفاده از آن به عنوان یک ابزار برای بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مورد بررسی قرار می دهد.تحلیل آماره های توصیفی و تکنیک های اجرا شده در کلاس درس توسط معلمان که پرسشنامه را کامل کرده بودندنشان دادکه، مشاهده بیشترین فراوانی را در بین تکنیک های سنجش معلمان داشته است. سنجش عملکردی دومین روشی بودکه از بیشترین فراوانی استفاده در بین این معلمان بر خوردار می باشد.
جی کندی و داویس،(2011).در تحقیقی تحت عنوان”ارزشیابی تکوینی آنلاین در آموزش عالی”به این نتیجه دست یافته اند که:ارزشیابی تکوینی آنلاین در آموزش عالی می تواند در بهبود تعامل یادگیرنده و محور قرار گرفتن یادگیرنده موثر باشد. همچنین به عنوان یک ابزار خود آزمون در پر
وراندن تمرکز یادگیرنده وتعامل سازنده یادگیرنده در سنجش و ترکیب بازخوردها به کار رودودر تمرین یادگیری، یادگیرنده را به فعالیت با ارزش وا دارد.
تیلور و فرانسیس،(2012).در تحقیقی تحت عنوان” بررسی ارزشیابی تکوینی به عنوان یک ابزار برای یادگیری تجارب دانش آموزان”به این نتیجه رسیده اند که: ارزیابی تکوینی در افزایش انگیزه دانش آموزان برای مطالعه، و آگاه کردن آنان نسبت به آنچه آموخته اند و جایی که آنها نیاز به مطالعه بیشتری دارند مؤثر می باشد. هم چنین ارزیابی تکوینی به عنوان یک ابزار برای یادگیری عمل می کند، که کمک به فرایند و نتایج یادگیری است.
وایلی و کرولاین،(2012).در تحقیقی تحت عنوان”ارزشیابی تکوینی ابزاری برای بهبود یادگیری دانش آموزان ” به این نتیجه رسیدند که، ارزشیابی توصیفی می تواند به عنوان ابزاری برای راهنمایی فردی و یا گروهی در یادگیری دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ارزشیابی توصیفی می تواند به عنوان ابزاری در تجربه کاری معلمان در جهت بهبود روش تدریس آنان به کار رود.
ارزشیابی
10/0