انسانی خود بدست می آورد.
مأخذ: ذاکر صالحی(1387: 27) و دیگر یافته های تحقیق

3-2-5- جنبه های سرمایه ی اجتماعی
ناهاپیت و گوشال سه جنبه ی متمایز برای سرمایه ی اجتماعی قائل اند:
1- جنبه ی ساختاری شامل روابط شبکه ای، پیکربندی روابط شبکه ای و سازمان مناسب
2- جنبه ی شناختی شامل زبان و اسطوره های مشترک
3- جنبه ی ارتباطی شامل اعتماد، هنجارها، تعهدات و انتظارات متقابل و هویت مشترک (ذاکرصالحی، 1387: 28).
الوانی و تقوی (1381) دسته بندی دیگری از ابعاد سرمایه ی اجتماعی را که توسط گروه کِندی دانشگاه هاروارد انجام شده است ارائه داده اند. این گروه مطالعاتی ابعاد یازده گانه ای را شناسایی کرده اند که عبارتند از: اعتماد اجتماعی، اعتماد میان نژاد های مختلف، مشارکت سیاسی عادی، مشارکت سیاسی نقادانه، رهبری مدنی ، مشارکت مدنی، پیوندهای اجتماعی غیر رسمی ، بخشندگی و مشارکت داوطلبانه ، مشارکت مذهبی ، تنوع معاشرت و دوستی ها که در مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور بیشتر این ابعاد پوشش داده شده است (به نقل از همان).

3-2-6- سطوح سرمایه ی اجتماعی
سرمایه ی اجتماعی را می توان در سه سطح خرد، میانه و کلان بیان و بررسی کرد:

سرمایه ی اجتماعی آوندی (سطح خرد)
هر فرد در ارتباط دو طرفه خود با کنش گر دیگر، به واسطه ی همکاری و حمایتی که پرداخت یا دریافت می کند، ذخیره ای از سرمایه ی اجتماعی را برای خود به وجود می آورد که از آن به عنوان سرمایه ی اجتماعی آوندی نام برده می شود (گروتاارت، 2004 به نقل از مؤیدفر، 1385: 64).
در این سطح منافعی مورد نظر است که فرد به سبب عضویت در گروه و بهره برداری از سرمایه ی اجتماعی بدست می آورد.

سرمایه ی اجتماعی هم وندی (سطح میانه)
ساخت یک شبکه یا نظام اجتماعی بر پایه ی هنجارهای مشترک و رفتارهای هدفمند، در راستای تأمین ارزش های درونی کنش گران موجب تقویت روابط متقابل افراد عضو خود می شود. علاوه بر آن همکاری و حمایت های متقابل افراد درون شبکه نسبت به یکدیگر تسهیل پیدا می کند و انباشت سرمایه ی اجتماعی درون شبکه را موجب می گردد که از آن به عنوان سرمایه ی اجتماعی هم وندی نام برده می شود (گروتاارت، 2004 به نقل مؤیدفر، 1385: 65).

سرمایه ی اجتماعی پیوندی (سطح کلان)
ساختار کلان یک جامعه متشکل از نظام ها، سازمان ها و شبکه های گوناگون اجتماعی است که به واسطه ی فعالان و اعضای آن، هویت می یابد. اما توجه به این نکته ضروری است که عضو هر شبکه ی اجتماعی بدون آن که درون چارچوب قانونمند آن شبکه محصور باشد، عضو یک جامعه در سطح کلان بوده و قدرت انتخاب در برقراری ارتباط و تقابل با سایر اعضا از سایر شبکه های اجتماعی را دارا است. هنگامی که روابط بین اعضای شبکه های گوناگون، مرز هنجارهای شبکه ها را مانند هنجارهای مذهبی، فرهنگی، قومی، جنسی، نژادی و قانونی، در نوردد و شبکه ها را به هم پیوند زند، ذخیره اجتماعی را برای شبکه های به هم پیوسته به وجود می آورد که از آن به عنوان سرمایه ی اجتماعی پیوندی نام برده می شود (به نقل از همان).
3-2-7- وجه منفی سرمایه ی اجتماعی
از سرمایه ی اجتماعی همانطور که می توان به عنوان عاملی مثبت در جامعه یاد کرد می توان از آن برای اهداف منفی هم استفاده کرد. در بعضی از مطالعات از این نوع سرمایه به عنوان عامل بازدارنده ای در تولید یاد می شود. برای نمونه، سازمان ها و شبکه های بسته و ارتباطات شخصی قوی می توانند به عنوان شبکه های مافیایی عمل نموده و اثر منفی داشته باشند (امیری و رحمانی، 1385: 113).
کارتل ها و تراست های اقتصادی می توانند در کاهش اضافه رفاه اجتماعی مصرف کننده دخیل باشند بنابراین به این دلیل سرمایه ی اجتماعی منفی نیز محسوب می شوند.

3-2-8- شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی
سرمایه ی اجتماعی به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست ولی می توان از شاخص های نماینده ی آن استفاده نمود که در این بخش به معرفی شاخص های مربوطه می پردازیم و در نهایت بیان می کنیم که از چه شاخصی در این مطالعه استفاده شده است.
برای اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی می توان از ابزارهای کمّی (مقداری) و کیفی (غیر کمی) استفاده کرد و در این امر باید توجه کرد که در عین حفظ تعادل میان استفاده از دو ابزار، ابعاد سرمایه ی اجتماعی را نباید محدود کرد و شاخص سرمایه ی اجتماعی باید تا حد ممکن ابعاد بیشتری از سرمایه ی اجتماعی را پوشش دهد و معطوف به یک بعد از سرمایه ی اجتماعی نباشد.
برای اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی، پوتنام به شواهد مربوط به تغییر ارزش های افراد توجه کرده است و او بر نتایج پیمایش هایی که در سطح آمریکا انجام داده تأکید داشته است. وی از پاسخ های پرسشنامه های استاندارد پیمایش اجتماعی عمومی که در سال 1974 توسط مرکز نظر سنجی ملی دانشگاه شیکاگو اجرا شده بود استفاده کرده است.
“این پرسش نامه ها در پیمایش ارزش های جهانی مورد استفاده قرار گرفته اند و به پوتنام و همکارانش اجازه داده اند که سطح اعتماد تعمیم یافته را نه تنها در زمان های مختلف بررسی کنند بلکه این مقایسه را در کشورهای مختلف انجام دهند” (فیلد، 2003: 158).
پیمایش ارزش های جهانی یک سؤال عمده داشت و این بود که آیا شما خواهید گفت که اکثر مردم قابل اعتماد هستند یا باید با آنها بسیار محتاطانه رفتار کرد؟ که در این تحقیق مردم این گونه پاسخ داده اند که فقط 30 درصد مردم قابل اعتماد هستند (اسویندسون و اسویندسون، 2009: 354).
در برخی از معیارها به جای سن
جش سرمایه ی اجتماعی، اقدام به اندازه گیری اجزای ساختاری آن مانند شبکه ها و اعتماد و از روش تحلیل مؤلفه ی اصلی پیشنهادی ساباتینی (SPCA) و یا تحلیل مبتنی بر شبکه های پوتنام و روش های واریانس –کواریانس استفاده کرده اند؛ برخی از معیارها مانند معیار پیشنهادی فوکویاما، یک اندازه گیری غیر مستقیم از میزان سرمایه ی اجتماعی است. نقص عمده ی این روش های تجربی این است که تقلیل گرایی را بنای تفسیر خود قرار داده اند یعنی برای اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی به یک یا دو بعد از سرمایه ی اجتماعی بسنده کرده اند.
همچنین استفاده از فضای فازی، هندسه فراکتالی، روش استون هیوز(2002) ، روش داگوم(1996) و تکنیک تحلیل عاملی مقیاس چند وجهی، روش های دیگری برای اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی هستند که محققین پیشنهاد می کنند.
در روش استون و هیوز، میزان سرمایه ی اجتماعی بین صفر و یک بدست می آید و در روش داگوم در واقع از الگوسازی متغیرهای پنهان استفاده کرده و سطح سرمایه ی اجتماعی را تخمین می زنند.
با توجه به پرسشنامه ها و طرح های آماری که توسط سازمان هایی مانند انجمن سرمایه ی اجتماعی ، آمایش ارزش های جهانی و مطالعه ی ارزش های اروپایی ها و دیگر آمایش هایی که برای اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی در سطح جهان منتشر و صورت گرفته است می توان به موارد زیر اشاره کرد که در این موارد با بهره گرفتن از طرح های آماری و تهیه پرسشنامه، ارزش های افراد برای اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی بررسی شده و میزان سرمایه ی اجتماعی تخمین زده شده است.
از میان طرح ها و مطالعات آماری انجام شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1– آمار پایه ای انجمن سرمایه ی اجتماعی
2- مطالعه ی ارزش های اروپایی ها و آمایش ارزش های جهانی
3- آمایش اجتماعی عمومی
مرکز تحقیقات ملی عقیدتی دانشگاه شیکاگو

در ادامه می توان به سؤالاتی که در این آمایش ها و پرسشنامه ها برای اندازه گیری
سرمایه ی اجتماعی مطرح شده است اشاره کرد:
– اسم کوچک چند نفر از همسایه هایتان را می دانید؟
– آیا به پلیس شهر خود اطمینان دارید؟
– آیا از نماینده های مجلس خود شناخت دارید؟

 
 
– آیا در فعالیت های مذهبی یا تئاتر شرکت می کنید؟
– آیا به همسایه هایتان سر می زنید؟
– هرچند وقت یک بار خویشاوندان و دوستان خود را ملاقات می کنید؟
– دوستان در زندگی شما چقدر اهمیت دارند؟
– آیا به نظر شما بیشتر مردم قابل اعتماد هستند یا باید با آنها بسیار محتاطانه و با ملاحظه رفتار کرد؟
– آیا فکر می کنید که بیشتر مردم اگر بتوانند و فرصت داشته باشند، به نفع شما کار می کنند و به طور عادلانه با شما رفتار خواهند کرد؟
– آیا می توانید بگویید که بیشتر وقتها افراد مفید هستند و می توانند به افراد دیگر کمک کنند یا فقط به فکر خودشان هستند؟(مأخذ: گروتاارت و همکاران ، 2004: 49-25).
شاخص های سرمایه ی اجتماعی که توسط گروتاارت (1998) ارائه شده است در جدول 3-2 آمده است (آکای، 2003: 7):

جدول 3-2: شاخص های سرمایه ی اجتماعی
پیوندهای افقی
تعداد و نوع پیوندها و نهادهای محلی
وضعیت عضویت


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وسعت تصمیم گیری در مشارکت
وسعت همگنی خویشی در یک گروه یا انجمن
قدرت همگنی درآمد و شغل افراد در یک انجمن
وسعت اعتماد در اعضای یک روستا و خانوارها
وسعت اعتماد به دولت
وسعت اعتماد اتحادیه های تجاری
مشاهده ی وسعت سازمانهای ارتباط دهنده
تکیه و اعتماد بر شبکه های حمایتی
درصدی از درآمد خانوار که اهدا یا بخشیده می شود.
درصدی از مخارج خانوارکه صرف خرید هدایا یا کمک ها می شود.
نسبت وابستگی سالخوردگان
جامعه ی مدنی و سیاسی
شاخص آزادی های مدنی و شهری
درصدی از جمعیت که با تبعیض سیاسی روبرو هستند.
شاخص شدت تبعیض سیاسی
درصدی از افراد که با تبعیض اقتصادی روبرو هستند.
شاخص شدت تبعیض اقتصادی*
درصدی از جمعیت که در جابجایی های تجزیه طلب (جدایی گرا و استقلال طلب) قرار دارند.
شاخص حقوق سیاسی گاستیل
شاخص آزادی سیاسی خانه ی آزادی
شاخص دموکراسی
شاخص فساد
شاخص ناکارایی دولت
قدرت نهادهای دموکراتیک
میزان آزادی انسانی
میزان ثبات سیاسی
درجه ی عدم تمرکز گرایی دولت
درصد مشارکت در انتخابات
کودتا
ترورهای سیاسی
تغییر قانون اساسی (بی ثباتی در قانون اساسی)
همگرایی اجتماعی
1- شاخص تحرک یا پویایی
میزان تنش های اجتماعی
جداسازی زبان شناسی قومی
شورش و تظاهرات اعتراض آمیز
5- نرخ قتل
نرخ خودکشی
7- دیگر نرخ های جرم و جنایت
8- تعداد زندانی در 100000 نفر
9- نرخ تولد فرزندان نامشروع
10- درصد خانواده های تک سرپرست
11- نرخ طلاق*
12- نرخ بیکاری جوانان
رویکرد دولتی و قانونی
1 – کیفیت بوروکراسی
2- استقلال نظام دادگاهی (دادخواستی)
3- ریسک سلب مالکیت و ملی سازی
4- نقض قراردادها توسط دولت
5- قابل اجرا بودن قراردادها
6- پول تقویت کننده ی قراردادها (M2/ وجه نقد)
ادامه ی جدول 3-2
مأخذ: گروتاارت (1998: 15) به نقل از آکای (2003: 7)

یادداشت: از متغیرهای ستاره دار(*) برای شاخص سرمایه ی اجتماعی در این مطالعه استفاده شده است.

روش دیگر اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی با توجه به مطالعات پوتنام این می باشد که می توان به طور مستقل و جداگانه تمام شاخص های سرمایه ی اجتماعی را اندازه گیری کرده و سپس یک شاخص کلی از سرمایه ی اجتماعی درست کرده که ترکیبی از تمام این شاخص ها باشد. یعنی متغیری کلی که تمام شاخص های سرمایه ی اجتماعی را پوشش می دهد (گروتاارت و دیگران، 2004: 10).
پرسش نامه ی بانک جهانی برای سنجش سرمایه ی اجتماعی افراد جامعه
در این پرسشنامه راهنمایی برای سنجش سرمایه ی اجتماعی وجود دارد و در پنج بخش تنظیم شده است:
راهنمای مصاحبه- مشخصات جامعه
پرسشنامه ی جامعه
پرسشنامه ی خانوار
راهنمای مصاحبه- مشخصات مدیریتی
امتیاز- مشخصات مدیریتی
در این جا، جامعه به چند گروه تقسیم می شود و هرکدام از این گروه ها مصاحبه می شوند و از طریق مصاحبه سرمایه ی اجتماعی افراد سنجیده می شود.
بخشی از سؤالات پرسشنامه در مورد دسترسی به آب و برق، اعتماد بین افراد و نهادها، رضایتمندی افراد از زندگی و جامعه، اشتغال، رفاه افراد، دسترسی به تلفن، موبایل، تلفن عمومی و پست، حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی، آبی، سرویس اینترنت، جمع آوری زباله (پسماند)، دسترسی به بازار عمومی، زمین های ورزشی، راه های حمل و نقل عمومی، امنیت و پلیس، مهاجرت نیروی کار و مدرسه رفتن افراد می باشد.

به طور خلاصه متغیرهایی که برای سنجش سرمایه ی اجتماعی از پرسشنامه بانک جهانی استخراج شده است در جدول 3-3 آورده شده است.

جدول3-3: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی پرسشنامه ی بانک جهانی
کمک های خیریه رضایتمندی افراد از سیاست دولت
نرخ بیکاری جوانان 24-15ساله خانه دار بودن افراد
میزان رضایت مندی افراد از زندگی میزان دسترسی به آب آشامیدنی، برق، تلفن عمومی، تلفن ثابت و تلفن همراه
میزان مرسولات پستی و اینترنت عمومی عضویت افراد در باشگاه های ورزشی، مراکز فرهنگی هنری و غیره
میزان مهاجرت نیروی کار نسبت معلم به دانش آموز و نسبت پزشک به جمعیت*
شدت تبعیض نژادی و تبعیض اقتصادی و توزیع نابرابر درآمدها* عضویت در گروه های سوادآموزی و کارآموزی*
عملکرد پلیس، میزان امنیت، ثبات سیاسی و اعتماد تعداد مطبوعات بر حسب محل و فاصله ی انتشار*
مدت پخش برنامه های تولیدی تلویزیون درون مرزی از شبکه های مراکز استان ها و تعداد تماشاگران فیلم های سینمایی به هزار نفر* نرخ طلاق، کلاهبرداری، خودکشی و صدور چک بلامحل*
مأخذ: پرسشنامه ی بانک جهانی
یادداشت ها:
از متغیرهای ستاره دار(*) به عنوان متغیرهای نماینده ی سرمایه ی اجتماعی در این مطالعه استفاده شده است.
در مورد کمک های خیریه می توان از کمک های خیریه کمیته ی امداد امام خمینی(ره) برای کشورمان استفاده نمود.
ارتباط متغیرهای اشاره شده در جدول3-3 با سرمایه ی اجتماعی در ادامه توضیح داده شده است:
کمک های خیریه: نشان دیگرخواهی و انسان دوستی است و اینکه افراد از خود می گذرند تا افراد دیگر در رفاه و آسایش باشند از مصادیق سرمایه ی اجتماعی می باشد و افرادی که مصالح جمعی را بر مصالح فردی ترجیح می دهند افرادی هستند که از سرمایه ی اجتماعی بالایی برخوردار هستند.
رضایتمندی افراد از سیاست دولت: زمانی که افراد جامعه ای از سیاست های دولت راضی باشند و اعتماد به دولت داشته باشند، سیاست ها و پروژه های دولت با کارایی بیشتر و با همکاری مردم بهتر اجرا می شوند و هزینه های دولت برای اجرا کردن این سیاست ها کاهش پیدا می کند و همکاری مردم با دولت و اعتماد آنها به دولت سرمایه ای مهم برای دولت محسوب شده و به آن سرمایه ی اجتماعی گفته می شود.
نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله: مطالعات نشان داده است که میزان جرم و بزهکاری در میان جوانان نسبت به دیگر افراد جامعه بیشتر است و قشر جوان بیشتر از هر قشر دیگری در معرض خطر بزهکاری هست و بیکاری آن بر میزان جرم و بزهکاری اش دامن می زند.
خانه دار بودن افراد: صاحب خانه بودن به دلیل اینکه فرد می داند به طور دایم ساکن می باشد، این انگیزه را دارد که جامعه ی خود را پیشرفت دهد و از سرمایه گذاری خود محافظت می کند (روپاسینگا و دیگران، 2006: 94-92). همچنین دامنه ی ارتباطات افراد با سایرین در محدوده ی محله شان در صورتی که بطور دایم در محلی ساکن باشند بیشتر خواهد شد.
میزان رضایتمندی افراد از زندگی: این رضایتمندی باعث می شود که افراد برای پیشرفت خود و جامعه ی خود انگیزه و شوق بیشتری داشته باشد و با همکاری دیگران برای پیشرفت جامعه ی خود تلاش بیشتری کنند.
میزان دسترسی به آب آشامیدنی، برق، تلفن عمومی، تلفن ثابت و تلفن همراه: این عوامل نشان دهنده ی رفاه و میزان ارتباطات جامعه است. رفاه بر سلامتی افراد تأثیر مهمی دارد و سلامتی افراد عاملی ضروری جهت گسترش سرمایه ی اجتماعی و پیشرفت اجتماعی افراد است. وسایل ارتباطی باعث گسترش ارتباطات در سطح وسیعی می شود و فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *