۱-۱-۳-۵- مواد طعم دهنده : ۱۵
۱-۱-۳-۶- مواد رنگ دهنده : ۱۵
۱-۱-۴- فرایند تولید بستنی ……… ۱۶
۱-۱-۴-۱- مرحله دریافت ۱۶
۱-۱-۴-۳- توزین و مخلوط کردن ۱۷
۱-۱-۴-۴- مخلوط کردن ۱۸
۱-۱-۴-۵- یکنواخت کردن گویچه های چربی ۱۹
۱-۱-۴-۶- پاستوریزاسیون ۱۹
۱-۱-۴-۷- رسیدن مخلوط ۲۰
۱-۱-۴-۸- افزودن مواد طعم دهنده و رنگ