………………………………………………………2
1-2-بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3-اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-3-1-هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………..5
1-3-2-اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4-اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………6
1-5-سئوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7
1-6-سئوالات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………7
1-7-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..7
1-8-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….10
1-9-روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….11
1-10-روش وابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………11

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
2-1-مفهوم وتعریف مسئولیت………………………………………………………………………………………………13
2-2-تقسیم بندی مسئولیت………………………………………………………………………………………………..13
2-2-1-مسئولیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………………13
2-2-2-مسئولیت حقوقی وانواع آن……………………………………………………………………………………….13
2-2-2-1-مسئولیت کیفری(جزائی) ……………………………………………………………………………………14
2-2-2-2-مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………….15
2-3-مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری……………………………………………………………………..18
2-4-تاریخچه مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………..20
2-5- اهمیت تصادفات عابرین پیاده………………………………………………………………………………………………………….24
2-6-مبانی مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………………………………25
2-6-1-نظریه تقصیر…………………………………………………………………………………………………………25
2-6-2-نظریه خطر………………………………………………………………………………………………………….27
2-6-3-نظریه تضمین حق………………………………………………………………………………………………..28
2-7-منابع مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………………………….30
2-7-1-منابع عام……………………………………………………………………………………………………………31
2-7-1-1-اتلاف…………………………………………………………………………………………………………. ….31
2-7-1-1-1-مفهوم اتلاف…………………………………………………………………………………………………31
2-7-1-1-2-شرایط اتلاف…………………………………………………………………………………………………32
2-7-1-2-تسبیب………………………………………………………………………………………………………………….34
2-7-1-2-1-مفهوم تسبیب…………………………………………………………………………………………………….34
2-7-1-2-2-شرایط تسبیب……………………………………………………………………………………………………35
2-7-1-3-اجتماع سبب ومباشر………………………………………………………………………………………………38
2-7-1-3-1-مفهوم اجتماع سبب ومباشر با تأثیر جداگانه …………………………………………………………..38
2-7-1-3-2-مفهوم اجتماع سبب ومباشر اشتراکی……………………………………………………………………..38

2-7-1-3-2-1-توزیع مسئولیت بین سبب ومباشر(فروض مختلف در اجتماع سبب ومباشر) ……………….39
2-7-1-3-3-مفهوم اجتماع سبب ومباشر به صورت مستقل …………………………………………………………43
2-7-1-4-اجتماع چند مباشر به نحو مجمل……………………………………………………………………………..46
2-7-2-منابع خاص مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده………………………………………………………….48
2-7-2-1-ماده 333 قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………………………..50
2-7-2-2-ماده 4 قانون ایمنی راه ها و راه آهن……………………………………………………………………………50

 
 
2-7-2-3-ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب 1350 وتبصره ماده مذکور……….51
2-7-2-4-ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 …………………………………………..53

فصل سوم
شرایط مسئولیت وعدم مسئولیت راننده درتصادفات باعابر درحقوق ایران،انگلیس وفرانسه
3-1- طبقه بندی نظامهای حقوقی……………………………………………………………………………………………55
3-2-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق فرانسه …………………………..56
3-2-1-جبران خسارت مستقیم وارده به شخص اعم از رانندگان وغیر رانندگان ………………………….. ….58
3-2-1-1-جبران خسارت زیاندیدگان غیر راننده …………………………………………………………………………..58
3-2-1-1-1-زیاندیدگان غیر راننده برخوردار از حمایت خاص………………………………………………………….59
3-2-1-1-2-دیگر زیاندیدگان غیر راننده ……………………………………………………………………………………..60
3-3-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق انگلیس …………………………….67
3-3-1-شبه جرم وشرایط تحقق آن……………………………………………………………………………………………..68
3-3-1-1-شرایط تحقق شبه جرم……………………………………………………………………………………………….68
3-3-2-نحوه اعمال شروط تحقق شبه جرم نسبت به حوادث رانندگی………………………………………………..69
3-3-2-1-تکلیف احتیاط یا مراقبت…………………………………………………………………………………………….69
3-3-2-2-تکلیف کلی احتیاط و رابطه سببیت……………………………………………………………………………….71
3-3-2-3-معقولیت وقواعد حاکم بر آن به عنوان معیار های نقض تکلیف…………………………………………….73
3-3-2-4-اثبات تقصیر یا بی احتیاطی…………………………………………………………………………………………74
3-4-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق ایران ………………………………..76
3-4-1-ماده 333 قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………………………………76
3-4-1-1-بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده 333 ق. م . ا……………………………………………77
3-4-2-ماده 4 قانون ایمنی راه ها وراه آهن…………………………………………………………………………………..80
3-4-2-1-بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده 4 قانون ایمنی راه ها وراه آهن……………………..82
3-4-3-ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب 1350 و تبصره ماده مذکور……………90
3-4-3-1- بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات……………….92
3-4-3-2- بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق تبصره ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات ……………….92
3-4-4-ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389 ………………………………………………….94
3-4-4-1-بررسی شرایط ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب.1389 ………………………………..95
3-5- خسارات قابل مطالبه توسط عابرین پیاده در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه…………………………………………97
3-5-1-مفهوم خسارت……………………………………………………………………………………………………………97
3-5-2-تقسیم بندی خسارت از جهات مختلف……………………………………………………………………………..98
3-5-3-خسارات قابل مطالبه و قابل پوشش……………………………………………………………………………………………………100
3-5-3-1-سیستمهای واحد و پوشش نامحدود خسارت ( Unitary systems ) ……………………………..100
3-5-3-2-سیستمهای دوگانه پوشش محدود خسارت ( Two – tier systems ) …………………………..101

فصل چهارم
آثار تقصیر عابر پیاده در مسئولیت مدنی رانندگان
4-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..109
4-2-پیشینه تاریخی تقصیر زیاندیده در نظامهای حقوقی جهان ……………………………………………………111
4-2-1-پیشینه تاریخی تقصیر زیاندیده در نظامهای حقوقی بیگانه و ایران ………………………………………111
4-2-1-1-حقوق روم…………………………………………………………………………………………………………….111
4-2-1-2-نظام کامن لا………………………………………………………………………………………………………..112
4-2-1-3-حقوق فرانسه………………………………………………………………………………………………………..114
4-2-2-حقوق موضوعه ایران………………………………………………………………………………………………….114
4-3-شرایط اثر گذاری تقصیر زیاندیده بر مسئولیت عامل زیان …………………………………………………….115
4-3-1-وجود رابطه سببیت بین تقصیر زیاندیده و تحقق ضرر………………………………………………………116
4-3-2-تقصیر زیاندیده ، نتیجه تقصیر عامل زیان نباشد……………………………………………………………..117
4-4-ویژگی های خاص فروض مختلف قاعده تقصیر مشترک……………………………………………………….. 118
4-4-1-فرض اول:مسئول اعمال عامل زیان بودن زیاندیده ……………………………………………………………118
4-4-2-فرض دوم : وجود داشتن اماره مسئولیت علیه زیاندیده……………………………………………………..119


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-5-صور مختلف تقصیر زیاندیده و آثار آن ………………………………………………………………………………120
4-5-1-یکی از دو تقصیر دیگری را بپوشاند (ضرر منتسب به یکی از دو تقصیر باشد) ………………………..120
4-5-1-1-فرض اول:تقصیر عامل زیان ، تقصیر زیاندیده را از بین ببرد…………………………………………….120
4-5-1-1-1-تقصیر عامل زیان از زیاندیده شدیدتر باشد………………………………………………………………121
4-5-1-1-2-تقصیر زیاندیده نتیجه تقصیر عامل زیان باشد………………………………………………………….125
4-5-1-1-3-بررسی تفصیلی وتطبیقی در نظامهای حقوقی ایران ، انگلیس و فرانسه ………………………..125
4-5-1-2-فرض دوم: تقصیر زیاندیده ، تقصیر عامل زیان را از بین ببرد…………………………………………..129
4-5-2-ضرر منتسب به تقصیر هر دو بوده باشد( مصداق خاص تقصیر مشترک) ………………………………130
4-5-2-1-معیار تقسیم مسئولیت در نظامهای حقوقی بیگانه( انگلیس وفرانسه ) و حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………..131
4-6-جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………..135
فصل پنجم
5-1-جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..139
5-2-پیشنهادها