اندازه‌گیری شده در دیواره‌ سرسیلندر بهره گرفته شد که در نمودارهای جوشش نیز از همین دماها استفاده شد. شکل 2- 27 و شکل 2- 28 اطلاعات موتور و بخش آزمون را به ازای دورهای rpm3000 و rpm5600 نشان... متن کامل

اندازه‌گیری شده در دیواره‌ سرسیلندر بهره گرفته شد که در نمودارهای جوشش نیز از همین دماها استفاده شد. شکل 2- 27 و شکل 2- 28 اطلاعات موتور و بخش آزمون را به ازای دورهای rpm3000 و rpm5600 نشان... متن کامل

فشار bar2 و سرعت m/s5.5 برای یک سطح مسی به ازای افت فشار ثابت شکل 2- 12: رابطه‌ی دمای سطح و شار حرارتی در فشار bar2 و سرعت m/s3 برای یک سطح مسی به ازای افت فشار ثابت شکل 2- 13: رابطه‌ی دمای سطح و شار... متن کامل

فشار bar2 و سرعت m/s5.5 برای یک سطح مسی به ازای افت فشار ثابت شکل 2- 12: رابطه‌ی دمای سطح و شار حرارتی در فشار bar2 و سرعت m/s3 برای یک سطح مسی به ازای افت فشار ثابت شکل 2- 13: رابطه‌ی دمای سطح و شار... متن کامل

ی از قبیل آسیب رساندن به قطعات، پدیده‌ی ضربه و … را در پی خواهد داشت. در ادامه روش‌های افزایش توان انتقال حرارت موتور از طریق دیواره‌ها معرفی خواهد شد. 1-2- روش‌های بهبود عملکرد... متن کامل

ی از قبیل آسیب رساندن به قطعات، پدیده‌ی ضربه و … را در پی خواهد داشت. در ادامه روش‌های افزایش توان انتقال حرارت موتور از طریق دیواره‌ها معرفی خواهد شد. 1-2- روش‌های بهبود عملکرد... متن کامل

شهید دکتر مسعود علیمحمدیشهید دکتر مجید شهریاری شهید مهندس مصطفی احمدی روشن شهید دکتر داریوش رضایی‌نژاد تشکر و قدردانیحمد و ثنا تنها خداوندی را سزاست که تن خاکی را جان بخشید و... متن کامل

شهید دکتر مسعود علیمحمدیشهید دکتر مجید شهریاری شهید مهندس مصطفی احمدی روشن شهید دکتر داریوش رضایی‌نژاد تشکر و قدردانیحمد و ثنا تنها خداوندی را سزاست که تن خاکی را جان بخشید و... متن کامل

تقدیم به پنج فاتح قله‌ی علم و ایمان شهید دکتر مصطفی چمران شهید دکتر مسعود علیمحمدیشهید دکتر مجید شهریاری شهید مهندس مصطفی احمدی روشن شهید دکتر داریوش رضایی‌نژاد تشکر و... متن کامل

تقدیم به پنج فاتح قله‌ی علم و ایمان شهید دکتر مصطفی چمران شهید دکتر مسعود علیمحمدیشهید دکتر مجید شهریاری شهید مهندس مصطفی احمدی روشن شهید دکتر داریوش رضایی‌نژاد تشکر و... متن کامل

آنالیز عددی به علت اینکه شناسایـی تاکسون های Viola در سطح زیربخشه به راحتی امکان پذیر است، برای تعییـن حدود تاکسون ها در سطح گونه ای، مطالعات آنالیز عددی انجام شد. نمونه های مورد... متن کامل

آنالیز عددی به علت اینکه شناسایـی تاکسون های Viola در سطح زیربخشه به راحتی امکان پذیر است، برای تعییـن حدود تاکسون ها در سطح گونه ای، مطالعات آنالیز عددی انجام شد. نمونه های مورد... متن کامل

قلبی کشیده، mm (28-) 25-18 (-11) × (35-) 30-20 (14)، سبز با کرک های نسبتاً بلند در سطح رویی،پهنک برگ های رزت کرکدار، حاشیه دندانه ای با 19-15دندانه، قاعده قلبی شکل تا قلبی شکل عمیق، رأس تقریباً نوک تیز... متن کامل

قلبی کشیده، mm (28-) 25-18 (-11) × (35-) 30-20 (14)، سبز با کرک های نسبتاً بلند در سطح رویی،پهنک برگ های رزت کرکدار، حاشیه دندانه ای با 19-15دندانه، قاعده قلبی شکل تا قلبی شکل عمیق، رأس تقریباً نوک تیز... متن کامل

ضخامت mm 4-2، منشعب روی سطح زمین یا زیر زمینی، با برگ های رزت انتهایی و ساقه های رونده جانبی؛ برگ های رزت متعدد، صاف و براق تا دارای کمی کرک پراکنده به طول mm 5/0- 1/0؛ گوشوارک سبز رنگ،... متن کامل

ضخامت mm 4-2، منشعب روی سطح زمین یا زیر زمینی، با برگ های رزت انتهایی و ساقه های رونده جانبی؛ برگ های رزت متعدد، صاف و براق تا دارای کمی کرک پراکنده به طول mm 5/0- 1/0؛ گوشوارک سبز رنگ،... متن کامل

ریخته شد.3. میکروتیوب حاوی ژل وزن گردید، در صورتی که وزن ژل بیش از mg 400 باشد، بایستی از دو تیوب ستونی استفاده شود.4. بافر یک به اندازه 5 برابر وزن ژل اضافه شد.5. سپس میکروتیوب به مدت 10... متن کامل

ریخته شد.3. میکروتیوب حاوی ژل وزن گردید، در صورتی که وزن ژل بیش از mg 400 باشد، بایستی از دو تیوب ستونی استفاده شود.4. بافر یک به اندازه 5 برابر وزن ژل اضافه شد.5. سپس میکروتیوب به مدت 10... متن کامل

شیطان کوه، 13655-GUH، بهمن 87، یوسفیV. alba ssp. alba 2گیلان: ماسوله، 13657-GUH، اسفند 87، یوسفی و سعیدیV. odorataگیلان: لاهیجان، شیطان کوه، 13658-GUH، بهمن 87، یوسفیV. sintenisii 2-3-1 استخراج DNA ژنومی از گیاه با... متن کامل

شیطان کوه، 13655-GUH، بهمن 87، یوسفیV. alba ssp. alba 2گیلان: ماسوله، 13657-GUH، اسفند 87، یوسفی و سعیدیV. odorataگیلان: لاهیجان، شیطان کوه، 13658-GUH، بهمن 87، یوسفیV. sintenisii 2-3-1 استخراج DNA ژنومی از گیاه با... متن کامل