پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه شبیه‌سازی، هیدرولیک، دمای بیشینه

اندازه‌گیری شده در دیواره‌ سرسیلندر بهره گرفته شد که در نمودارهای جوشش نیز از همین دماها استفاده شد. شکل 2- 27 و شکل 2- 28 اطلاعات موتور و بخش آزمون را به ازای دورهای rpm3000 و rpm5600 نشان... متن کامل

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه مدل‌سازی، شبیه‌سازی، شبیه سازی

فشار bar2 و سرعت m/s5.5 برای یک سطح مسی به ازای افت فشار ثابت شکل 2- 12: رابطه‌ی دمای سطح و شار حرارتی در فشار bar2 و سرعت m/s3 برای یک سطح مسی به ازای افت فشار ثابت شکل 2- 13: رابطه‌ی دمای سطح و شار... متن کامل

By mitra7--javid, ago
پایان نامه ها

تحقیق با موضوع داده های ترکیبی، شمال ایران، ارزش گذاری

ریخته شد.3. میکروتیوب حاوی ژل وزن گردید، در صورتی که وزن ژل بیش از mg 400 باشد، بایستی از دو تیوب ستونی استفاده شود.4. بافر یک به اندازه 5 برابر وزن ژل اضافه شد.5. سپس میکروتیوب به مدت 10... متن کامل

By mitra7--javid, ago