به رفع نواقص احتمالی سیستم بپردازند.
کاشانی و زارع (1391)، در پژوهش خود به مطالعه‌ی جمعیت‎شناختی شبکه‌های اجتماعی مجازی با تأکید بر کاربران فیس‌بوک در ایران پرداختند. آنها با بهره‌گیری از شیوه تحقیقات توصیفی و تجزیه و تحلیل اسناد، آمار و مستندات جمعیتی، همراه با تکنیک‌های خاص جمعیت‌شناختی و انواع شاخص‌های جمعیتی به مطالعه جمعیت شناختی کاربران شبکه‌های مجازی، با تاکید بر فیس‎بوک و ضریب نفوذ اینترنت در گروه‌های اجتماعی در سه سطح کلان (جهانی)، میانی (ایران) و خرد (شهر تهران) پرداختند. نتایج بررسی‌ آنها نشان دادد که از جعیت حدود هفت میلیاردی جهان، حدود دو میلیارد نفر از اینترنت استفاده می‌کنند و آمار میانگین ضریب نفوذ اینترنت در سطح جهان معادل 7/28 درصد است و در ایران از مجموع جمعیت 75 میلیونی کشور، 11میلیون نفر کاربر اینترنت بوده‌اند. بر این اساس ضریب نفوذ اینترنت در کشور 7/14 درصد کل جمعیت کشور و در شهر تهران 9/31 درصد کل جمعیت بوده است. براساس یافته‌های پژوهش مشخص شد، در مجموع درصد رشد کاربران اینترنت چه در ایران و چه در کشورهای دیگر در حال افزایش است. همچنین ترکیب سنی کاربران فیس بوک بیشتر شامل جوانان می‌باشد که در شهر تهران 20 تا 24 سال و در سایر کشورهای جهان 18 تا 25 سال می‌باشد و گروه‌های سنی بالاتر درصد کمتری را به خود اختصاص داده‌اند. از نظر تحصیلات نیز بیشتر کاربران فیس بوک دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند که این امر حاکی از کارایی بیشتر این شبکه در این گروه از کاربران می‌باشد. از نظر جنسیت بیشتر کاربران فیس‌بوک زن هستند، اما در تهران بیشتر کاربران این شبکه مردان می‌باشند.
جدول 2-3 پیشینه پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور را به طور خلاصه نشان می‌دهد.

جدول 2-3 ‌ پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور
مقاله
هدف
جامعه آماری
یافته‌های اصلی
(جوادی‌نیا، و همکاران، 1391)
تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
210 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دانشجویان با معدل و عملکرد تحصیلی پایین تر نسبت به دانشجویان با عملکرد و معدل بالاتر، بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
(حمیدی و همکاران، 1388)
کاربرد فناوری اطلاعات در توانمندسازی شغلی کارکنان کتابخانه منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی
کلیه کارکنان شاغل در کتابخانه‌ اعم از مدیران، کارشناسان و کارمندان
کاربرد فناوری اطلاعات موجب افزایش سرعت ارائه خدمات توسط پرسنل کتابخانه گردیده و موجب جذابیت شغلی یا دستیابی به شغل دلخواه شده و موجب هدفمند شدن کارها و وظایف، مسئولیت پذیری و کنترل فردی کار توسط کتابداران گردیده است. همچنین فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات منجر به رضایت مندی شغلی و تغییرات و تنوع شغلی و در نهایت خلاقیت حرفه‌ای کتابداران مورد مطالعه می‌شود.
(موسوی‌مدنی و نوروزی، 1385)
بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر ارتباطات سازمانی
40 نفر از کارکنان یک شرکت که با اتوماسیون کارمی‌کردند.
وجود سیستم اتوماسیون اداری بر برخی از ابعاد ارتباطات سازمانی تأثیرگذار است. این تأثیر بیشتر در حوزه‌های ارتباطات و مراودات رسمی سازمانی و مکاتبات دفتری مشاهده می‌شود.
(کاشانی و زارع، 1391)
مطالعه جمعیت‌شناختی کاربران مجازی با تاکید بر کاربران فیس‌بوک در ایران
گروه‌های اجتماعی در سه سطح کلان (جهانی)، میانی (ایران) و خرد (شهر تهران)
در مجموع درصد رشد کاربران اینترنت چه در ایران و چه در کشورهای دیگر در حال افزایش است. همچنین ترکیب سنی کاربران فیس بوک بیشتر شامل جوانان می‌باشند و گروه‌های سنی بالاتر درصد کمتری را به خود اختصاص داده‌اند. بیشتر کاربران فیس بوک دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند که و از نظر جنسیت بیشتر کاربران فیس‌بوک زن هستند، اما در تهران بیشتر کاربران این شبکه مردان می‌باشند.
(کمالیان و همکاران، 1392)
بررسی تأثیر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی کارکنان اداره کل فنی وحرفه‌ای استان سیستان و بلوچستان
کارکنان اداره کل فنی وحرفه‌ای استان سیستان و بلوچستان
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مستقیم و معنی‌داری بر کلیه ابعاد توانمندسازی کارکنان این سازمان دارد.

این را هم حتما بخوانید :   پایان نامه ارشد درموردموقعیت، جغرافیایی، دریایی

2-8-2 پیشینه پژوهش در خارج از کشور
ژنگ81 و ونکاتش82 (2013) در پژوهش خود به بررسی تاثیر شبکه‌های ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین بر عملکرد شغلی کارکنان پرداختند. با تمایز بین شبکه‌های ارتباطی آنلاین و آفلاین کارکنان، آن‌ها تکنولوژی را در نظریه شبکه اجتماعی جای دادند تا عملکرد شغلی کارکنان را درک کنند. آن‌ها در پژوهش خود روابط شبکه‌ای همچون ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم را در هر دو شبکه ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین در نظر گرفتند که به ارتباطات مستقیم وغیرمستقیم در محیط آنلاین وآفلاین منتهی می‌شد و استدلال کردند که ارتباطات کارکنان در شبکه‌های ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین منابع مکملی هستند که تعامل آنها بر عملکرد شغلی تاثیر می‌گذارد. آنها مطالعه زمینه‌ای با استفاده از پرسشنامه در میان 104 نفر از کارکنان دانشی یک سازمان بزرگ مخابراتی انجام دادند و نتیجه بررسی آن‌ها نشان داد که روابط مستقیم و غیر مستقیم آنلاین و روابط مستقیم آفلاین به طور قابل توجهی با عملکرد شغلی مرت
ب
ط هستند. و تمایز بین شبکه‌های ارتباطی در مقایسه با عدم تمایز بین آنها تغییرات بیشتری را در عملکرد شغلی نشان داد.
اسکایز83 و همکاران (2014) در پژوهش خود به بررسی نقش شبکه‌های مشورتی در پیاده سازی سیستم سازمانی و عملکرد شغلی پرداختند. هدف پژوهش آنها درک بهتر نقش شبکه‌های مشورتی کارکنان در برابر تغییرات سازمانی مانند پیاده‌سازی سیستم خبره و ارتباط این شبکه‌ها با عملکرد شغلی پس از پیاده‌سازی سیستم بود و شبکه‌های مشورتی را از نظر توصیه‌ها و مشورت‌های جریان‌کاری و نرم‌افزاری مورد بررسی قرار دادند. آنها از نظریه شبکه اجتماعی مخصوصا شبکه‌های مشورتی به منظور درک نتایج شغلی پس از پیاده‌سازی سیستم استفاده کردند و شبکه‌های مشورتی را به شبکه‎های ارسال و دریافت مشورت تقسیم کردند تا درک بهتری از چگونگی ارتباط انواع مختلف مشورت‌ها با عملکرد شغلی پس از پیاده‌سازی سیستم دست یابند. آنها مطالعه‌ای در میان 87 کارمند انجام داده و داده‌ها را قبل و بعد از پیاده سازی ماژول‌های سیستم ERP در یک واحد کسب‌وکاری یک سازمان بزرگ مخابراتی جمع‌آوری کردند. نتایج بررسی‌ آنها نشان داد که انواع مختلف شبکه‌های مشورتی و تعاملات آن‌ها پس از پیاده سازی سیستم سازمانی بر عملکرد شغلی تاثیر می‌گذارند و از این ایده که انواع متفاوت مشورتها و توصیه‌ها و تعاملات آنها بر عملکرد شغلی پس از پیاده‌سازی سیستم موثر هستند پشتیبانی شد.
آهوجا84 (2000)، در پژوهش خود به بررسی تاثیر شبکه ارتباطی شرکت بر نوآوری پرداخت. پژوهش او چارچوب نظری‌ای را شرح می‌داد که سه جنبه از شبکه اگو شرکت یعنی روابط مستقیم، روابط غیرمستقیم و حفره‌های ساختاری (عدم ارتباط کارکنان شرکت) را به نتایج نوآورانه شرکت مرتبط می‌کرد. وی فرض کرد که روابط مستقیم و غیرمستقیم هر دو تاثیر مستقیم بر نوآوری دارند، اما تاثیر روابط غیرمستقیم از طریق تعداد روابط مستقیم شرکت تعدیل می‌شود و حفره‌های ساختاری هر دو تاثیر مثبت و منفی را بر نوآوری دارند. نتایج مطالعه توصیفی او در شرکت‌های صنایع بین‌المللی شیمیایی، از پیش‎بینی‌های او در مورد روابط آنلاین و آفلاین پشتیبانی کرد، اما در شبکه‌های مشارکتی بین سازمانی، افزایش حفره‌های ساختاری تاثیر منفی بر نوآوری را نشان داد.
ان‌جی و چو85 (2005) در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شبکه و عملکرد شغلی پرداختند. آنها با نمونه‌ای از 121 نفر از مدیران میانی در چین به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه ویژگی‌های فردی و شغلی، تاثیرات شبکه‌ها را بر خودارزیابی عملکرد تعدیل می‌کنند. نتایج بررسی آنها نشان داد که تنوع اطلاعات تاثیر منفی بر عملکرد شغلی مدیران زن داشت و زنان کمتر از اندازه شبکه و روابط سطوح بالاتر سود می‌برند. همچنین نتایج نشان دادند که وجود همکاران بیشتر در یک شبکه به عملکرد مدیران مرد کمک می‌کند اما برای مدیران زن زیان‌آور است. همچنین مدیران سطوح بالاتر با شبکه‌های داخلی، عملکرد ضعیف‌تری دارند. همچنین نتایج پژوهش آنها نشان داد که دسترسی گسترده به اطلاعات هیچ مزیتی را برای مدیران سطوح بالای سازمان نسبت به زیردستان آنها به وجود نمی‌آورد.
در پژوهشی که توسط کالینز86 و کلارک87 (2003)، انجام شد به بررسی جعبه‌های سیاه88 بین فعالیت‌های منابع انسانی و عملکرد شغلی پرداخته شد. آنها ارتباط بین یک مجموعه از فعالیت‌های ایجاد شبکه توسط منابع انسانی، جنبه‌های شبکه‌های داخلی و خارجی تیم‌های مدیران ارشد و عملکرد شغلی را بررسی کردند. نتایج مطالعه زمینه‌ای میان 73 شرکت نشان داد که ارتباط میان فعالیت‌های منابع انسانی و عملکرد شغلی (افزایش فروش و افزایش سهام) از طریق شبکه‌های اجتماعی مدیران ارشد تعدیل می‌شود.
گرنام89 و همکارانش (2012)، در پژوهش خود با هدف درک مشارکت شبکه‌ها در نوآوری و عملکرد شغلی، به بررسی 1435 شرکت کوچک و متوسط پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که روابط ناهمگن قوی، نوآوری را در سازمان‌های کوچک و متوسط بهبود می‌بخشد. با این وجود ارتباطات میان روابط شبکه‌ای و عملکرد شغلی بسیار پیچیده هستند. درنتیجه اگر سازمان‌های کوچک و متوسط قصد بهبود نوآوری دارند، فقط باید بر ترویج و نگهداری شبکه‌ها متمرکز شوند.
جانونن90 و جانسون91 (2011)، در پژوهش خود به دنبال درک این موضوع بودند که چگونه فرایندهای مختلف مدیریت دانش و الگوهای شبکه اجتماعی بر عملکرد تیم تاثیر می‌گذارند. آنها داده‌های پژوهش خود را از نمونه‌ای شامل 76 تیم و 499 کارمند در سازمان‌های مختلف در هر دو بخش خصوصی و دولتی در فنلاند به دست آوردند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که اگرچه اعضای تیم فرایند ایجاد دانش را در مرکز عملکرد شغلی می‌بینند، مدیران ارشد بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی در ایجاد ارزش تاکید دارند. همچنین نتایج ارتباط مثبت بین درونی‎سازی، اجتماعی‌سازی و ترکیب را نشان دادند. آنها مشاهده کردند که حجم شبکه‌های ارتباطی داخلی کارکنان و گفتگو‌های اعضای تیم برای عملکرد شغلی سودمند است و تیم‌های با اندازه کوچک عملکرد بهتری دارند.
یانگ92 و تانگ93 (2003)، در پژوهش خود به بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی در عملکرد تحصیلی دانشجویان در آموزش آنلاین پرداختند. آنها از شبکه به عنوان یک وجه فرعی برای ارتقاء آموزش سنتی و رو در رو استفاده کردند و داده‌های خود را از 40 دانشجوی رشته سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته جمع‌آوری و به طور تجربی بررسی
کردند که چگونه شبکه‌های اجتماعی (دوستی، مشورتی و رقابتی) با عملکرد دانشجویان مرتبط هستند. نتایج نشان داد که متغیرهای شبکه‌های مشورتی با عملکرد دانشجویان در کلاس درس و در اجتماع ارتباط مثبت داشتند و متغیرهای شبکه رقابتی با عملکرد همه دانشجویان ارتباط منفی داشتند. متغیرهای شبکه‌های مشورتی و رقابتی پیش بینی کننده‌های خوبی برای عملکرد تحصیلی دانشجویان بودند. با این وجود متغیرهای شبکه رقابتی دارای قدرت نفوذ در عملکرد دانشجویان در اجتماع نبودند. متغیرهای شبکه دوستی تعیین کننده عملکرد دانشجویان نبودند.
کو 94و همکاران (2005) در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین سبک‌های ارتباطی، شبکه‌های اجتماعی و عملکرد یادگیری در انجمن‌های یادگیری مشارکتی به کمک کامپیوتر پرداختند. با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی و جمع آوری پیمایشی داده‌ها آنها تحلیل کردند که چگونه 31 یادگیرنده زمانی که باید با یکدیگر با استفاده از ابزارهای مشارکتی آنلاین در طراحی سیستم‌ها همکاری کنند، شبکه‌های اجتماعی یادگیری مشارکتی را توسعه می‌دهند. آنها به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از دو پرسشنامه در آغاز و پایان سال تحصیلی استفاده کردند. اولین پرسشنامه

این را هم حتما بخوانید :   منابع و ماخذ پایان نامهشبیه‌سازی، بهبود عملکرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *