پایان نامه رایگان با موضوع رهم، لوینسون، تظاهرات، کندوکاوی

No category

کندوکاوی آزمایشی در مفهوم رفتاری افسردگی است و بر بنیاد نظریات لوینسون و رهم قرار گرفته است . طبق نظر لوینسون ( ۱۹۹۰) کاهش نسبی در میزان تقویت دریافت شده توسط اعمال و رفتار شخص به عنوان یک محرک غیر شرطی برای خلق غمگین و سایر تظاهرات عاطفی و شناختی افسردگی عمل می کند. رهم (۱۹۸۸) معتقد است که وجود نقص در اجزای مختلف فرایند