دانلود پایان نامه

و کنترل……….. ۳۱
۱-۳- میکروبیولوژی پایه………. ۳۴
۱-۳-۱- میکروبیولوژی لبنیات……. ۳۴
۱-۳-۲- رشد میکروبی……………. ۳۶
۱-۴- میکروارگانیسم ها در شیر.. ۳۹
۱-۴-۱- اشریشیاکلی ۳۹
۱-۴-۱-۱- بیماریزایی : ۳۹
۱-۴-۲- جنس سالمونلا ۴۲
۱-۴-۲-۱- تشخیص سالمونلاها از جنس های دیگر: ۴۳
۱-۴-۲-۲- آزمایشات تشخیصی ۴۵
۱-۴-۲-۳-

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید